فارغ التحصیلان فوریت های پزشکی ورودی 88 قزوین
هر كه نفسی را از مرگ نجات دهد مانند آن است كه همه ی مردم را حیات بخشیده است (قرآن كریم)
نظر سنجی
میزان رضایت شما از سیستم اورژانس 115 چقدر است ؟


ارزیابی صحنه حادثه

اهداف :

1- تشخیص خطرات موجود در صحنه حادثه

2- توضیح خطراتی كه معمولاً در صحنه تروما یا مشكل طبی وجود دارد .

3- تشخیص امن بودن صحنه حادثه برای ورود به آن

4- توضیح مكانیسم های معمول تروما ( آسیب ) یا چگونگی تعیین نوع بیماری

5 توضیح چگونگی تشخیص تعداد كل بیماران در صحنه حادثه

6- توضیح چگونگی تشخیص نیاز به كمك اضافی یا امداد رسانی

 7- توضیح دهیدكه چرابایدقبل ازورودبه صحنه حادثه ازامنیت صحنه اطمینان حاصل كرد

8- خود را بعنوان یك مدل برای همكارانتان قرار دهید و توضیح دهید كه چگونه موقعیت بیمار در ارزیابی یك تكنسین از مكانیسم آسیب یا نوع بیماری موثر است .

9- نمایش دادن صحنه های مختلف و چگونگی تشخیص خطرات بالقوه موجود در این صحنه ها .ارزیابی اولیه

اهداف :

1- چگونگی گرفتن یك شرح حال خلاصه وكامل از بیمار .

2- توضیح روشهای ارزیابی سطح هوشیاری .

3- توضیح تفاوت بین ارزیابی تغییر سطح هوشیاری در بالغین ، كودكان و شیرخواران .

4- توضیح روشهای ارزیابی راه هوایی در بالغین ، كودكان و شیرخواران .

5- روشهای مختلف بی حركت ساختن مهره های گردنی در موارد مشكوك به ترومای ستون مهره ها .

6- توضیح روشهای مورد استفاده برای ارزیابی تنفس بیمار

7- توضیح مراقبتهای لازم برای بیمار بالغ ‌، كودك یا شیرخوار با تنفس كافی

8- توضیح مراقبتهای لازم برای بیمار بالغ ، كودك یا شیرخوار دچار مشكل تنفسی

9- تفاوت بین علایم و نشانه های بیمار دارای تنفس كافی با بیماری كه دچار مشكل تنفسی می باشد .

10- تفاوت بین روشهای ارزیابی تنفس در بالغین با‌كودكان و شیرخواران .

11- مقایسه روشهای مراقبت از راه هوایی در بیمار بالغ با كودك و شیرخوار

12- توضیح روشهای استفاده شده برای گرفتن نبض بیمار

13- تفاوت بین روشهای گرفتن نبض در بیمار بالغ با كودك و شیرخوار

14- توضیح نیاز به ارزیابی بیمار از نظر وجود خونریزی خارجی

15- توضیح یافته های طبیعی و غیر طبیعی هنگام ارزیابی رنگ پوست بیمار

16- توضیح یافته های طبیعی و غیر طبیعی هنگام ارزیابی درجه حرارت پوست بیمار

17- توضیح یافته های طبیعی و غیر طبیعی هنگام ارزیابی سایر شرایط پوست بیمار

18- توضیح یافته های طبیعی و غیر طبیعی هنگام ارزیابی پرشدن مجدد مویرگی در كودكان و شیرخواران

19- توضیح چگونگی اولویت بندی بیماران برای انجام مراقبت و انتقال

20- توضیح اهمیت كسب یك شرح حال كامل از بیمار

21- توضیح اهمیت انجام یك ارزیابی اولیه از بیمار

22- نشان دادن تكنیك های ارزیابی سطح هوشیاری

23- نشان دادن تكنیك های ارزیابی راه هوایی

24- نشان دادن تكنیك های ارزیابی تنفس بیمار

25- نشان دادن تكنیك های ارزیابی نبض بیمار

26- نشان دادن تكنیك های ارزیابی خونریزی خارجی

27- نشان دادن تكنیك های ارزیابی رنگ درجه حرارت ،‌ وسایر شرایط پوست و تكنیك ارزیابی پرشدن مجدد مویرگی در شیر خواران و كودكان

28- نشان دادن توانایی اولویت بندی بیماران

گرفتن شرح حال و تاریخچه هدفمند در بیمار ترومایی

اهداف :

1-توضیح دهید كه چرا باید به مكانیسم تروما

( آسیب ) توجه كرد .

2- چگونگی انجام یك ارزیابی سریع در بیمار ترومایی را توضیح دهید.

3- با ذكر یك مثال توضیح دهید كه چرا باید در بیماردچارتروما یك ارزیابی اولیه سریع انجام شود .

4- توضیح دهید كدام مناطق بدن باید در صحنه تروما سریعاً‌ ارزیابی شوند و چگونه این مناطق را ارزیابی كنیم .

5- توضیح دهید كه بر اساس مراقبتهایی كه بیمار لازم دارد چه موقع نیاز است ارزیابی اولیه تغییر داده شود .

6- دلیل انجام معاینه فیزیكی و گرفتن شرح حال هدفمند را توضیح دهید .

7- تشخیص و احترام به احساساتی كه بیمار ممكن است طی ارزیابی تجربه كند .

8- نشان دادن نحوه ارزیابی سریع بیمار بر اساس مكانیسم تروما

گرفتن شرح حال و تاریخچه هدفمند در بیماران غیر ترومایی

اهداف :

1- توضیح دهید یك شخص با شكایت اختصاصی بدون هیچ سابقه قبلی شناخته شده را چگونه ارزیابی می كنید .

2- تفاوت بین گرفتن تاریخچه و انجام معاینه فیزیكی را در یك بیمار هوشیار بدون تاریخچه قبلی و یك بیمارهوشیار با تاریخچه مشخص قبلی توضیح دهید .

3- توضیح دهید كه فرد دچار اختلال هوشیاری را چگونه ارزیابی می كنید .

4- تفاوت بین ارزیابی در یك بیمار بی هوش یا دچار تغییر سطح هوشیاری را با سایر بیماران توضیح دهید .

5- توجه داشتن به احساساتی كه بیماران آنها را تجربه می كنند .

6- اقدامات مراقبتی لازم برای بیمار هوشیار و بدون تاریخچه قبلی را نشان دهید .

7- اقدامات مراقبتی لازم برای بیمار بی هوش یا دچار اختلال هوشیاری را نشان دهید .

معاینه فیزیكی جزء به جزء

اهداف :

1- اجزای معاینه فیزیكی جزء‌به جزءرا توضیح دهید .

2- مناطقی ازبدن كه درهنگام معاینه فیزیكی جزء‌ به جزء بایدبررسی شوندرا مشخص كنید.

3- توضیح دهید كه هنگام انجام معاینه فیزیكی جزء ‌به جزء چه اقدامات دیگری نیاز است .

4- تفاوت بین انجام معاینه فیزیكی جزء‌ به جزء‌ را در بیمار ترومایی و غیر ترومایی توضیح دهید .

5- علت احساساتی كه این بیماران ممكن است تجربه كنند را توضیح دهید .

6- مهارتهای لازم برای انجام معاینه فیزیكی جزء‌ به جزء را نشان دهید .

ارزیابی حین انتقال

اهداف :

1- علت تكرار ارزیابی اولیه حین انتقال را توضیح دهید .

2- مراحل ارزیابی حین انتقال را توضیح دهید .

3- سلسله مراتب مراحل ارزیابی را توضیح دهید .

4- ارزش انجام ارزیابی حین انتقال را توضیح دهید .

5- احساساتی كه بیماران ممكن است حین ارزیابی شما تجربه كنند را بشناسید و به آنها احترام بگذارید .

6- ارزش مراحل ارزیابی برای سایر پرسنل درمانی كه ادامه مراقبت ز بیمار را به عهده دارند را توضیح دهید .

7- مهارتهای لازم برای انجام ارزیابی حین انتقال را نشان دهید .

شما یك تكنسین پایه فوریتهای پزشكی می باشید :

شما به مركز برگزاری امتحان گواهینامه رانندگی اعزام می شوید . علت اعزام مردی است كه رفتار عجیب و غریب دارد . هنگام ورود به صحنه شما مرد مسن 52 ساله ای را می بینید كه هراسان است و تغییر واضح سطح هوشیاری دارد .شما و همكارتان شروع به ارزیابی بیمار می كنید تا ببینید كه آیا می توانید علتی برای مشكل فرد پیدا كنید .

ارائه مراقبت صحیح از بیمار مستقیما وابسته به ارزیابی بیمار می باشد . در این فصل ارزیابی بیمار كه مهم ترین مهارت یك تكنسین پایه است با پاسخ به سوالات زیر آموزش داده می شود .

1- چراارزیابی بیماربعنوان یكی ازاساسی ترین مراقبتهای پیش بیمارستانی به حساب می آید ؟

2- آیا تفاوتی بین ارزیابی بیمار دچار تروما با بیمار دچار یك مشكل طبی وجود دارد ؟ اگر وجود دارد این تفاوت ها چیست ؟

درباره این فصل در این فصل مراحل چگونگی ارزیابی بیمار به طور واضح بحث شده است .

این مراحل با نمودارهایی مشخص شده اند تا با نگاه كردن به آنها سریعا‌ً به مراحل ارزیابی پی ببرید .

عناوین یحث شده در این فصل :

- ارزیابی صحنه حادثه

- ارزیابی اولیه

- گرفتن تاریخچه كامل و انجام معاینه فیزیكی در بیمار دچار تروما

- گرفتن تاریخچه كامل و انجام معاینه فیزیكی در بیمار دچار مشكل طبی

- انجام معاینه فیزیكی جزء‌ به جزء

- انجام ارزیابی حین انتقال .
[ پنجشنبه 20 مرداد 1390 ] [ 09:59 ب.ظ ] [ امید حسین زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

توضیح آرم فوریتهای پزشكی (یا ستاره حیات)

شكل چسب ستاره، نشانه پانسمان و نماد پرستاری است.
شكل عصا، نشانه عصای بقراط حكیم می باشد كه پدر علم طب است.
شكل مار، نشانه داروشناسی است.

تلفیق این 3 مورد كه تشكیل ستاره حیات را می دهند اهمیت حیطه و گستردگی وظایف یك تكنسین اورژانس را به خوبی بیان می كند.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ

-_ !News _-

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات